સૌથી મહત્વપૂર્ણ હિન્દુ રજાઓમાંની એક શારદીય નવરાત્રી છે, જેને નવરાત્રી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.